QUÍMICA ORGÀNICA - I. IDENTIFICACIÓ DE GRUPS FUNCIONALS.

Introducció a l’estructuració de les molècules.

La fórmula estructural indica com es troben units els àtoms que formen part de l’estructura d’una molècula. Aquestes fórmules es poden trobar de forma completa, que són les anomenades estructures de Lewis o bé condensada, tal com s’indica a la figura.

Estructura de Lewis completa Fórmules condensades

En la fórmula de línies i angles s’usen línies per a representar tots els enllaços que no siguin C-H. Tampoc s’indiquen els hidrògens que se suposa que hi són presents. Els àtoms diferents del carboni s’anomenen heteroàtoms. Aquests cal explicitar-los així com els hidrògens que tinguin units.

Primer exercici: Identificar els grups funcionals de les següents taules.+

Segon exercici: Identifica les següents estructures. +

arrosega els noms sobre les estructures
Encerts:
Errors:

Tercer exercici: Identifica els grups funcionals de les següents estructures. +

Molècula 1+

Arrossegar els grups funcionals al lloc correcte (no serveixen sempre tots)
Encerts:0
Errors:0
Acid carboxílic Alcohol Aldehid Amida Amina Anhídrid d'àcid Benzè Cetona Doble enllaç Ester Èter halogen halogenur de l'àcid Nitro Nitrils sal de l'àcid H CH 3 OH OH OH OH HO O O O NH 2 NH 2 (CH 3 ) 2

Molècula 2+

Arrossegar els grups funcionals al lloc correcte (no serveixen sempre tots)
Encerts:0
Errors:0
Acid carboxílic Alcohol Aldehid Amida Amina Anhídrid d'àcid Benzè Cetona Doble enllaç Ester Èter halogen halogenur de l'àcid Nitro Nitrils sal de l'àcid CH 2 O O

Molècula 3+

Arrossegar els grups funcionals al lloc correcte (no serveixen sempre tots)
Encerts:0
Errors:0
Acid carboxílic Alcohol Aldehid Amida Amina Anhídrid d'àcid Benzè Cetona Doble enllaç Ester Èter halogen halogenur de l'àcid Nitro Nitrils sal de l'àcid I O 2 N O N H O O H N O

Molècula 4+

Arrossegar els grups funcionals al lloc correcte (no serveixen sempre tots)
Encerts:0
Errors:0
Acid carboxílic Alcohol Aldehid Amida Amina Anhídrid d'àcid Benzè Cetona Doble enllaç Ester Èter halogenur de l'àcid halogen Nitro Nitrils sal de l'àcid H O NH O O O O O O O O OH OH OH > O > O
Resultats de la pràctica
Primer exercici: Identificar els grups funcionals de les següents taules. Segon exercici: Identifica les següents estructures. Tercer exercici: Identifica els grups funcionals de les següents estructures.
Cadenes alifàtiques i Derivats halogenats: Grups que contenen oxigen Àcids i els seus derivats Grups que contenen nitrogen Molècula 1 Molècula 2 Molècula 3 Molècula 4
encerts errors encerts errors encerts errors encerts errors encerts errors encerts errors encerts errors encerts errors encerts errors