QUÍMICA ORGÀNICA - I. IDENTIFICACIÓ DE GRUPS FUNCIONALS.

Introducció a l’estructuració de les molècules.

La fórmula estructural indica com es troben units els àtoms que formen part de l’estructura d’una molècula. Aquestes fórmules es poden trobar de forma completa, que són les anomenades estructures de Lewis o bé condensada, tal com s’indica a la figura.

Estructura de Lewis completa Fórmules condensades

En la fórmula de línies i angles s’usen línies per a representar tots els enllaços que no siguin C-H. Tampoc s’indiquen els hidrògens que se suposa que hi són presents. Els àtoms diferents del carboni s’anomenen heteroàtoms. Aquests cal explicitar-los així com els hidrògens que tinguin units.

Primer exercici: Identificar els grups funcionals de les següents taules.+

Segon exercici: Identifica les següents estructures. +

arrosega els noms sobre les estructures
Encerts:
Errors:

Tercer exercici: Identifica els grups funcionals de les següents estructures. +

Molècula 1+

Arrossegar els grups funcionals al lloc correcte (no serveixen sempre tots)
Encerts:0
Errors:0
Acid carboxílic Alcohol Aldehid Amida Amina Anhídrid d'àcid Benzè Cetona Doble enllaç Ester Èter halogen halogenur de l'àcid Nitro Nitrils sal de l'àcid H CH 3 OH OH OH OH HO O O O NH 2 NH 2 (CH 3 ) 2

Molècula 2+

Arrossegar els grups funcionals al lloc correcte (no serveixen sempre tots)
Encerts:0
Errors:0
Acid carboxílic Alcohol Aldehid Amida Amina Anhídrid d'àcid Benzè Cetona Doble enllaç Ester Èter halogen halogenur de l'àcid Nitro Nitrils sal de l'àcid CH 2 O O

Molècula 3+

Arrossegar els grups funcionals al lloc correcte (no serveixen sempre tots)
Encerts:0
Errors:0
Acid carboxílic Alcohol Aldehid Amida Amina Anhídrid d'àcid Benzè Cetona Doble enllaç Ester Èter halogen halogenur de l'àcid Nitro Nitrils sal de l'àcid I O 2 N O N H O O H N O

Molècula 4+

Arrossegar els grups funcionals al lloc correcte (no serveixen sempre tots)
Encerts:0
Errors:0
Acid carboxílic Alcohol Aldehid Amida Amina Anhídrid d'àcid Benzè Cetona Doble enllaç Ester Èter halogenur de l'àcid halogen Nitro Nitrils sal de l'àcid H O NH O O O O O O O O OH OH OH > O > O

Molècula 5+

Arrossegar els grups funcionals al lloc correcte (no serveixen sempre tots)
Encerts:0
Errors:0
Acid carboxílic Alcohol Aldehid Amida Amina Anhídrid d'àcid Benzè Cetona Doble enllaç Ester Èter halogenur de l'àcid halogen Nitro Nitrils sal de l'àcid O NH 2 HO O O H N O N H 2 N O O HN N O H 2 N HO

Molècula 6+

Arrossegar els grups funcionals al lloc correcte (no serveixen sempre tots)
Encerts:0
Errors:0
Acid carboxílic Alcohol Aldehid Amida Amina Anhídrid d'àcid Benzè Cetona Doble enllaç Ester Èter halogenur de l'àcid halogen Nitro Nitril sal de l'àcid CN Cl O CHO H N O O O 2 N O OH

Molècula 7+

Arrossegar els grups funcionals al lloc correcte (no serveixen sempre tots)
Encerts:0
Errors:0
Acid carboxílic Alcohol Aldehid Amida Amina Anhídrid d'àcid Benzè Cetona Doble enllaç Ester Èter halogenur de l'àcid halogen Nitro Nitrils sal de l'àcid O NH O O

Molècula 8+

Arrossegar els grups funcionals al lloc correcte (no serveixen sempre tots)
Encerts:0
Errors:0
Acid carboxílic Alcohol Aldehid Amida Amina Anhídrid d'àcid Benzè Cetona Doble enllaç Ester Èter halogenur de l'àcid halogen Nitro Nitrils sal de l'àcid OH O O O
Exercici Part Encerts Errors
Primer exercici: Identificar els grups funcionals de les següents taules. Cadenes alifàtiques i Derivats halogenats:
Grups que contenen oxigen
Àcids i els seus derivats
Grups que contenen nitrogen
Segon exercici: Identifica les següents estructures.
Tercer exercici: Identifica els grups funcionals de les següents estructures. Molècula 1
Molècula 2
Molècula 3
Molècula 4
Molècula 5
Molècula 6
Molècula 7
Molècula 8