Exercici 2: Com fer una cura plana d’una ferida?

Part A: Quins son els passos que hem de seguir per fer una cura plana?
Part B: Quin material necessitem per fer una cura plana?
Part C: Quin material necessitaràs en cadascun dels passos de la cura plana?

Aplicació de l’antisèptic
Neteja de la ferida
Valoració de la ferida
Protecció de la ferida


Sèrum fisiològic
Betadine ®
Guants estèrils
Apòsits
Set de cures
Mèfix
Gasses estèrils

Pinces
Guants estèrils
Torunda amb betadine ®
Talla estèril
Torundes
Gasses Estèrils