Electrotècnia: instal·lacions elèctriques en baixa tensió


A continuació es presenten una sèrie d’activitats d’autoavaluació en les quals s’ha d’emparellar esquemes i parts d’aquests amb els textos corresponents

P1: Relacionar els elements amb la seva descripció

P18: Relaciona cada tipus d’esquema de connexió amb el diagrama elèctric multifilar corresponent

P24: Ubica a l’esquema de la figura cadascun dels components que en formen

P25: Ubica a l’esquema de la figura cadascun dels components que en formen part

P30: A la representació esquemàtica del circuit de posada a terra de la figura indiqueu a quines parts corresponen els diferents components del llistat adjunt.

P80: Relaciona la classe del receptor amb les característiques principals dels aparells i les precaucions de seguretat.