Càlcul del Tipus d'interès efectiu

El dia 1 de gener de l’any X1 una entitat financera concedeix un préstec a l'empresa A.SA per un import de 600000€ a retornar en 3 anys. Les amortitzacions seran a parts iguals al final de cada any natural, moment en què es pagaran els interessos del 6% anual. Les despeses de formalització del préstec són de 2000€ a compte del prestatari.

Tipus d'interès efectiu (TIE): 0

Es demana:

  1. Dibuixar el diagrama de fluxos.
  2. Completar la taula financera.
  3. Comptabilitzar tots els assentament relatius al préstec.

Començar activitat
1/1/X1
31/12/X1
31/12/X2
31/12/X3
    
INCORRECTE
(170) Deutes a ll/t
(520) Deutes a c/t
(527) Interessos s c/t de deutes
(572) Bancs
(662) Interessos de deutes ll/t
Data Capital
viu
(a)
CA inici
període
(b)
Interès
efectiu
(c)
Interès
nominal
(d)
Capital
amortitzat
(e)
Pagaments Cost
amortitzat
(4)
TOTAL 0 0 0